” วิสัยทัศน์องค์กร “

“ เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ”

พันธกิจ

1. เป็นผู้นำในการผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และครบวงจร ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี  คนเก่ง
4. ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการทำงาน

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.