“QTC” เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความเติบโตยั่งยืนร่วมกัน