“QTC ร่วมมอบน้ำดื่มตั้งด่านช่วงเทศกาลปีใหม่”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ร่วมมอบน้ำดื่มในโครงการ เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เพื่อเป็นส่วนร่วมกับชุมชน