“QTC” ร่วมมอบน้ำดื่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เพื่อจัดตั้งด่าน 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ของตำบลมาบยางพร