“QTC” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับบริโภค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดระยอง