“QTC ร่วมโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภัยในสถานศึกษา”

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้นำความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟไปสื่อสารให้กับนักเรียน ในโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภัยในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในชุมชน ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม