” SUSUTAINABLE DEVELOPMENT POLICY “

        “Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้

  1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริต, การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่
  3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว
  4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
  5. ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
  6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
  8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการทำดีต่อสังคม
  9. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

        การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดเส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และนำไป ปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี

QTC FRAMEWORK
POLICY
STRATEGY
STAKEHOLDERS ENGAGEMENT
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
REPORT

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.