บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA : โรงเรียนบ้านมาบยางพร

       ปี 2561 บริษัทฯ ได้บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA 22KV 3pH มูลค่า 180,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านมาบยางพร เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถม บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นักเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นนักเรียนที่ย้ายถิ่นตามพ่อแม่มาทำงานในนิคมฯ มีฐานะยากจน โรงเรียนได้รับงบประมาณในการขยายอาคารเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทำให้กำลังไฟฟ้าที่รับจากสายส่งของการไฟฟ้ามีโหลดไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเห็นความจำเป็นจึงมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA ให้กับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561