” รู้จักกับคิวทีซี “

” ประวัติความเป็นมา ”

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 48 ปี โดยผ่านการทำงานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชั้นนำในประเทศ และรับผิดชอบงานทั้งในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การออกแบบ การประกอบและผลิต ตลอดจนงานด้านการขายและการตลาด จนทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกด้าน นอกเหนือจากนี้แล้ว ทีมผู้บริหาร วิศวกร และพนักงานส่วนใหญ่ล้วนมีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในการทำธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 48 ปี รวมทั้งเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ทั้งในประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและมาตรฐานอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพระดับสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย QTC

” เกี่ยวกับคิวทีซี ”

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล เริ่มตั้งแต่การออกแบบ และการคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจำ

หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม Loss ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโดยเฉพาะเป็นเวลานาน นอกจากนี้เทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาเป็นอย่างดี รวมทั้งเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตเป็นเครื่องจักรที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
การดำเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประกอบกับหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มอก. 384-2543 ครบทุกขนาดและครบทุกระบบไฟฟ้าที่มีความต้องการอยู่ในตลาด นอกจากนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทุกขนาดยังผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลีและสำหรับขนาด 167 KVA ผ่านการรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพความแข็งแรงของขดลวดและโครงสร้างภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

” วิสัยทัศน์องค์กร ”

“เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน”

พันธกิจ

1. เป็นผู้นำในการผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครบวงจรในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี  คนเก่ง
4. ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการทำงาน

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

© 2022 QTC ENERGY All rights reserved.