” รู้จักกับคิวทีซี “

” ประวัติความเป็นมา ”

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 44 ปี โดยผ่านการทำงานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชั้นนำในประเทศ ตั้งแต่จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิต ปี 2518 โดยเริ่มทำงานเป็นวิศวกรโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าศิริวิวัฒน์ (2515) จำกัด ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงงานของคนไทยแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีประสบการณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในหม้อแปลง และการประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดขบวนการผลิต จากนั้นได้มาทำงานด้านออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าอีก 3 ปี จนถึง 31 พฤษภาคม 2524 จึงได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัท ศิริวิวัฒน์ (2515) จำกัด มาทำงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ถนัดโดยร่วมก่อตั้ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัดตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2524 ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

และผู้จัดการฝ่ายขายควบคู่กันไป อาศัยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า มาทำงานด้านการตลาด ผลิต และจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ตั้งแต่เครื่องแรก จนถึงหลายหมื่นเครื่อง เป็นผู้เปิดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าไทยจำหน่ายในตลาดอาเชี่ยน และเอเซียอาคเนย์ จนเป็นที่รู้จักกันดี และได้รับการยอมรับในปัจจุบัน จากประสบการณ์ด้านการตลาด ได้เริ่มทำโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย, เนปาล, ในอดีตเป็นผู้ทำโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่แห่งแรกในระบบไฟฟ้าสูงสุด 115kV ในประเทศไทยจนสำเร็จ ทั้งการจัดจำหน่ายและการผลิต โดยร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น

จากการทำงานร่วมกับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นเวลา 15 ปี จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของลูกค้าจำนวนมาก และได้เห็นโรงงานผู้ผลิตจำนวนมากทั่วโลก จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ผสมผสานกันในทุกๆ ด้านให้เป็นหม้อแปลงคุณภาพดี ที่มีต้นทุนต่ำ โดยใช้แรงงานท้องถิ่นที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ทัดเทียมผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศจะต้องสามารถแข่งขันได้ในทุกๆด้าน เพื่อชื่อเสียงของคนไทย และประเทศไทย

จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำการผลิตสินค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศผสมผสานเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศเป็นเวลานาน ทั้งเยอรมัน และญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นบุคคลสำคัญในธุรกิจไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบัน มีประสบการณ์นานกว่า 44 ปี ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐานต่างๆและรางวัลที่ภาคภูมิใจมากมาย

” เกี่ยวกับคิวทีซี ”

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2539 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 44 ปี ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ ภารกิจของเราคือ การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตสินค้าคุณภาพอันดับหนึ่ง และสามารถให้ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสุงสุดแก่ลูกค้า คิวทีซี เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันก้าวหน้า รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่าในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการและรับรองจากองค์กรด้านมาตรฐานสากลหลายแห่ง ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่เป็นเลิศ คิวทีซี มุ่งมั่นให้กับการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันว่าสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี จึงได้ผ่านการทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรที่เข้มงวด โดย CESI ประเทศอิตาลี และ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ นี้คือเหตุผลที่เราเรียกบริษัทว่าคิวทีซี (QTC) อันหมายถึง บริษัทหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพ

ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการ

จากประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่ยาวนานของเรา อุปกรณ์การผลิตต่างๆ จึงได้รับการออกแบบเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น กระบวนการการผลิตแต่ละขั้นตอนต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยและขั้นตอนดำเนินงานตามหลักสากล นอกจากนี้ การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี กับฝ่ายขายและบริการของเรา ยังสามารถรับประกันการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและเที่ยงตรง

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.