โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในชุมชน

บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ)

       เป็นโครงการต่อเนื่องจากการเสวนาฯ ปี 2560-2562 โดยบริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มผู้พิการในชุมชน “บ้านมนุษย์ล้อ” โดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์เศษผ้าเพื่อใช้ในการเช็ดทำความสะอาด แต่มียอดการสั่งซื้อลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายลดการใช้เศษผ้าเพื่อลดปริมาณขยะปนเปื้อน โดยในปี 2562 มียอดสั่งซื้อมูลค่า 23,400 บาท

สินค้าแปรรูปในชุมชน

       ปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อสับปะรดกวน ซึ่งเป็นสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนตำบลมาบยางพร เพื่อนำมาจัดทำเป็นชุดของขวัญสำหรับมอบให้ในวันเกิดของพนักงานทุกคน และเพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการสั่งซื้อมูลค่า 23,520 บาท

การลงทุนทางสังคม

       สำหรับการลงทุนเพื่อสังคม คิวทีซี ได้ประเมินแล้วว่า ยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง หรือเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการซื้อสินค้า และใช้บริการจากธุรกิจเพื่อสังคม โดยในปี 2562 มีการดำเนินการดังนี้

       วิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) บริษัทฯ ลงทุนด้วยการซื้อบริการ นวดดัด จัดสรีระ เพื่อให้บริการนวด ดัด แก่คนในชุมชน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีแทนการแจกสิ่งของที่ระลึก โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้ง QTC Energy และ Q Solar 1 ทั้งสิ้น 56,630 บาท

       บริษัท โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Sohgood Social Enterprice Co.,Ltd.) ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารจากพืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการนำผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “SohGoood” ในทุกผลิตภัณฑ์จะมี QR Code เพียงสแกนก็จะทราบว่าเกษตรท่านใดเป็นผู้ปลูก และแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่ใด โดย คิวทีซี ได้ช่วยสนับสนุนสินค้า “กล้วยตาก” นำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกมอบให้กับลูกค้า และบุคคลทั่วไปในงานสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ แทนการจัดทำของชำร่วย ยอดการสั่งซื้อมูลค่า 117,700 บาท