โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

       เป็นโครงการที่เกิดจากการเสวนาฯ ปี 2561 โดยโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แห่งเดียวในตำบลมาบยางพร มีความต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเห็นว่าคิวทีซี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี 2562 ได้ ดังนั้น คิวทีซี จึงได้หาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา โดยได้ความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จัดค่ายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สนุกสนานสามารถเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีคณะอาจารย์ 3 ท่าน นักศึกษาจำนวน 15 คน และเจ้าหน้าที่ของคิวทีซี 2 คน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 340 คน ฐานการเรียนรู้จำนวน 10 ฐานได้แก่ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 29,012 บาท

1 ฐาน หอคอยฮานอย
2 ฐาน ไจโรสโคป
3 ฐาน Tangram + 3D
4 ฐาน แม่เหล็ก
5 ฐาน Tesla coil
6 ฐาน รอกและคาน
7 ฐาน Jumping ring
8 ฐาน Van der graaf
9 ฐาน Plasma ball
10 ฐาน กล้องจุลทรรศน์จากโทรศัพท์ (โลกใบจิ๋ว)