โครงการ QTC Season 3 Fun & Fit Freestyle

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ นำเงินจากโครงการ QTC Season 3 Fun & Fit Freestyle จำนวน 27,040 บาท ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปราบ เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน