“QTC” รับรางวัล “Sustainability Disclosure Award 2022”

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
เข้ารับ “รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2565”
จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์
ในงานพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการประกาศรางวัลที่จัดขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประชาคม
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC)
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)
นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดย QTC เป็นหนึ่งในองค์กรเข้ารับรางวัลนี้จากทั้งหมด 56 องค์กร
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปะกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้