การมีส่วนร่วมในชุมชน

บริษัทฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เพื่อนำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ในแหล่งชุมชน วัด โรงเรียน และตลาดสด