” ENERGY POLICY “

ประกาศที่ QTC67018

เรื่อง  นโยบายสิ่งแวดล้อม

            บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน โดยตระหนักดีว่าการดําเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสีย รวมถึงปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกๆ กระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมถึงการส่งเสริมความเข้าใจสู่คู่ค้าธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวดังนี้

  1. วิเคราะห์ ประเมิน และทบทวนผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ครอบคลุมรอบด้าน
  2. พัฒนากระบวนการ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษและของเสียต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  3. ควบคุม ป้องกันกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดของเสียตามหลัก 3Rs ป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
  4. ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การสร้างความตระหนัก แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร
  5. สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว
  6. ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล บุคลากร งบประมาณ และเวลาสำหรับการดำเนินงานในโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
  7. ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในโครงการพัฒนาขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  8. ส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  9. ให้มีการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  10. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม นี้ได้ถูกเผยแพร่ จัดทำเป็นเอกสาร และสื่อสารให้พนักงาน ทุกคน ทุกระดับในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้รับทราบ และเข้าใจ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

 กรรมการผู้จัดการ

© 2023 QTC ENERGY All rights reserved.