” HPE POLICY “

ประกาศที่ QTC59044
เรื่อง นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ

       

เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน  บริษัท  คิวทีซี  เอนเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นระบบ  โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสของการเกิดโรค และส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของพนักงาน 3 ปัจจัย  คือ การสูบบุหรี่  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง  บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ  ดังนี้

  1. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
  2. ห้ามมีการจำหน่ายสินค้าที่บ่อนทำลายสุขภาพทุกชนิดในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
  3. สนับสนุนให้พนักงานลด ละ เลิกบุหรี่
  • กำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในโรงงาน จำนวน 2 จุด
  • อนุญาตให้พนักงานและบุคคลภายนอก สูบบุหรี่เฉพาะในเขตสูบบุหรี่เท่านั้น
  • อนุญาตให้พนักงานสูบบุหรี่ได้เฉพาะเวลาพักเท่านั้น และห้ามสูบบุหรี่ ในเวลาทำงาน
  1. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือโดยสาร ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย
  2. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ในขณะขับขี่รถยนต์หรือนั่งตอนหน้า ต้องขาดเข็มขัดนิรภัย
  3. จัดให้มีการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
  4. หากพนักงานฝ่าฝืน บริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน  และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน

นโยบายสร้างเสริมสุขภาพนี้ มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกระดับ ที่ปรึกษา ลูกค้า และบุคคลภายนอก ที่มาติดต่องานกับบริษัทฯ ทุกคน และยกเลิกประกาศที่ QTC53056 เรื่อง นโยบายโรงงานปลอดบุหรี่ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และ ประกาศที่ QTC54019  เรื่อง  นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ  ลงวันที่  30  มีนาคม  2554

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.