HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY

ประกาศ QTC59067

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสุขในการทํางานให้กับพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะจ้างและบรรจุพนักงานตามความจําเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยไม่เลือก ปฏิบัติและให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมถึง สตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ต้อยโอกาสอื่น ๆ พนักงานที่จะได้รับการจ้างและบรรจุต้องผ่านการพิจารณา ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถที่ เหมาะสมกับตําแหน่งงาน และมีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
  2. บริษัทฯ จะพิจารณาจ้าผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานของบริษัทฯ หากบริษัทฯไม่สามารถจ้างผู้พิการที่มีความเหมาะสมได้ จะพิจารณาจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด
  3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องโดยการละเมิดสิทธิมนุยชนของแรงงานเด็ก แต่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมการฝึกงาน หรือโครงการอบรมที่สอดคล้องตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ค่านิยมองค์กร, ระเบียบข้อบังคับในการทํางาน และประกาศ คําสั่ง และนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
  5. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียม ความก้าวหน้า ในสายอาชีพจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลสําเร็จของงานที่สะท้อนถึงการเป็น “คนเก่ง” และพฤติกรรมที่ชื่อสัตย์สุจริต มีน้ําใจ มีคุณธรรมที่สะท้อนถึงการเป็น “คนดี” ของพนักงานเป็นสําคัญ
  6. บริษัทฯ จะพิจารณาค่าจ้าง ค่าตอบแทนแก่พนักงาน อย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบของตําแหน่งงาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น และมองภาพการแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นอันมีลักษณะทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
  7. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขใน การทํางาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
  8. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสํารงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและระหว่าง พนักงานด้วยกันเองตลอดจนสนใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนักงาน เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบจะ พิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยฉับพลัน ตามระเบียบขั้นตอนที่กําหนด

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคําสั่งที่ QTC58037 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน และ ขอให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อการพัฒนาองค์กรร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559                     

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.