” NON-SMOKING FACILITY ”

นโยบายโรงงานปลอดบุหรี่

เพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จากการ ได้รับควันบุหรี่มือสองและเพื่อให้การ ดําเนินงานของบริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของ พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการกําหนดนโยบายโรงงานปลอดบุหรี่ขึ้น ดังนี้

  1. กําหนดให้ทุกพื้นที่ในโรงงานเป็นเขตปลอดบุหรี่
  2. กําหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในโรงงาน 1 จุดบริเวณศาลาพักด้านหน้าอาคารรับรอง
  3. อนุญาตให้พนักงานและบุคคลภายนอกสูบบุหรี่เฉพาะในเขตสูบบุหรี่เท่านั้น
  4. ห้ามพนักงานบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) สูบบุหรี่ในเวลาทํางาน
  5. อนุญาตให้พนักงานบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) สูบบุหรี่ ได้เฉพาะเวลาพักเที่ยงเท่านั้น
  6. หากพนักงานฝ่าฝืนบริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทํางาน และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทํางาน

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน                                           

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.