“QTC” มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564  บริษัทฯ มอบน้ำดื่ม QTC จำนวน 65 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ในระบบ Home Isolate และผู้รับบริการฉีดวัคซีนภาคสนามในตำบล