“QTC” มอบอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ มอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 37 เครื่อง มูลค่า 10,000 บาท ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในตำบล