” SAFETY POLICY “

ประกาศที่ QTC62034
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท  คิวทีซี  เอนเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย   มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยในการทำงาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ ขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยได้กำหนด  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน  ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
  2. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพ และอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
  3. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน  เช่น  การอบรม  จูงใจ  ประชาสัมพันธ์  ด้านความปลอดภัย
  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ  อบรม  ฝึกสอน  จูงใจ  และดูแลรับผิดชอบให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย  และให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย   ที่กำหนดขึ้น     อย่างเคร่งครัด
  5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ของบริษัทฯ  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
  6. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  7. นโยบายฯนี้ได้รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกรวมถึงสาธารณะชน

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ดังนี้

Start Safe   Work Safe   Finish Safe

เริ่มต้นการทำงานด้วยความปลอดภัย   ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย   เสร็จสิ้นการทำงานด้วยความปลอดภัย

โดยให้ยกเลิกประกาศที่ QTC59034 เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  19 มิถุนายน  2562

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.