” SAFETY POLICY “

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

       บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการ เจ็บป่วยในการทํางาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ และขจัด หรือควบคุมความไม่ ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยได้กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ พนักงานไว้ดังนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทํางาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสําคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
  2. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
  3. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย
  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นํา อบรม ฝึกสอน จูงใจ และดูแลรับผิดชอบให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย และให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย ที่กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
  5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการทํางานและวิธีการทํางานให้ปลอดภัย
  6. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  7. นโยบายฯนี้ได้รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกรวมถึงสาธารณะชน

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน                                           

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2557

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน )

ประธานกรรมการบริหาร

DOWNLOAD : SAFETY POLICY

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.