บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด

บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด ได้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นธุรกิจด้านพลังงานสะอาดที่ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTCGP) ลงทุนพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายการบริหารด้านพลังงาน เพื่อแสดงถึงผลงานจากการดำเนินธุรกิจ มีกำลังการผลิต 8.67 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ 215 ไร่ ณ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 11-12 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี โดยสามารถทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 4.35 ล้านลิตร และทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 6,000 ตันต่อปี การดำเนินกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและอนุญาตจากภาครัฐ เช่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 (Quality Management System : QMS) จาก UKAS ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก UKAS เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System

สินค้าและบริการ

เครื่องล้างแผงโซลาร์

กังหันตีน้ำเติมอากาศ

ปั้มน้ำโซลาร์

รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

© 2022 QTC ENERGY All rights reserved.