QTC Campus Tours 2022 “พี่สอนน้อง”

เมื่อเร็วๆนี้ นายพจน วงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง
และนายนิพัฒน์ จริงจามิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซลาร์ บมจ.
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมบรรยาย
ในกิจกรรม QTC Campus Tours 2022 “พี่สอนน้อง”
เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่นอกเหนือจากตำราเรียนพื้นฐาน
บรรยายเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, Solar Solution และ
EV Trend เพื่อเสริมทักษะความรู้และเพิ่มความเข้าใจในสายอาชีพวิศวกรไฟฟ้า