QTC เปิดเวทีเสวนาประชาคมปี 2565

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คิวทีซี
เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC (กลางซ้าย) และนายรุ่งเพชร กำเหนิดทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร (กลางขวา)
พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียน โรงพยาบาล
และชาวบ้านในชุมชนตำบลมาบยางพรและตำบลใกล้เคียง
ร่วมเสวนาในงานเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ
“คิวทีซี กับการส่งเสริมความยั่งยืนในชุมชนและการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิม
นุษยชนในธุรกิจของคิวทีซี”
เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
และการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล (ESG) ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2563-ปัจจุบัน

พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชน
โดยนำประเด็นที่ชุมชนให้ความสำคัญมาจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนต่อไป

ณ โรงงาน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆนี้