QTC ปลูกป่าชายเลนปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมด้วยพนักงาน
ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
ต้นโปรงแดง เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ
ซ่อมแซมต้นไม้ในส่วนที่ตายให้เป็นแนวป้องกันคลื่นลม
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ QTC
ในการสร้างความสมดุลย์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable

Development Goals : SDGs) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้