การพัฒนาแรงงานภาคการศึกษา

บริษัทฯ ได้ให้การแนะแนวทางในการพัฒนาแรงงานภาคการศึกษา ระบบสหกิจ และทวิภาคีแก่สถานศึกษาภาคอาชีวศึกษาในงาน “การสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคทวิภาคี สู่สถานประกอบการเขต EEC”