บริจาคหม้อแปลง

โรงเรียนมาบยางพร วิทยาคม : ปี 2566 บริษัทฯ ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยทางโรงเรียนมีการขยายภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิมมีเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ อาคารเรียน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอน มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 211,639.37 บาท

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง : 

บริษัทฯ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จากเดิมทางโรงเรียนใช้หม้อแปลงไฟฟ้าร่วมกับชุมชน ทำให้กระแสไฟฟ้าตกบ่อยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน มอบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 160,799.24 บาท