ป่าชุมชน “บ้านแขมงคงมั่น”

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ในการปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนต้นเดิมที่ถูกไฟป่าไหม้พร้อมจัดงบประมาณเพื่อการดูแลต้นไม้เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้โครงการ “คิวทีซี ร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน คืนความสมดุลสู่พื้นป่า“ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการป่าชุมชน, ศูนย์ป่าไม้จังหวัด, หน่วยงานภาครัฐ ,ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ รวมถึงพนักงานจิตอาสาของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 10 สายพันธุ์ จำนวน 1,050 ต้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้การคัดชนิดของสายพันธุ์ต้นไม้ทางคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้เลือกและจัดหา เนื่องจากต้องเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเดิมเพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อตกลงกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ในการให้คำมั่นที่จะดูแลพื้นที่ป่าให้เจริญเติบโต โดยบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมมอบเงินบำรุงป่าไม้ปีละ 10,000 บาท หากมีต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายลง บริษัทฯ จะจัดงบประมาณเพิ่มเติมให้ในการปลูกทดแทน