บริจาคแผงโซลาร์

ค่ายสรรสาระ @สาละวิน 12.0 @ โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทฯ ได้มอบแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 28 แผง มูลค่า 122,176.47 บาท เพื่อติดตั้ง Solar rooftop แบบ Off grid ขนาด 10kWpณ โรงเรียนบ้านยางเปา ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ระมีดหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ระบบไฟฟ้าสายส่งจาก กฟภ. ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดำเนินการติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งานโดยอาจารย์และนักศึกษาค่ายสรรสาระ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเยี่ยมค่ายเพื่อตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2566