” HAPPY WORKPLACE POLICY “

นโยบายสร้างสุขภาวะองค์กร

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็น ปัจจัยสําคัญที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานควบคู่กับการ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างรอบด้านคือ “ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” โดยนําเอาหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001, หลักการ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS18001, หลักการบริหารจัดการด้านคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM และ Harry 8 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาวะองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงได้ กําหนดนิยามความสุขของคนผิวที่ไว้ดังนี้คือ “คิวทีซี สุขทุกรายละเอียด …” และผลลัพธ์ที่ต้องการคือ “พนักงานมีความสุขที่ยั่งยืน เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว QTC และพร้อม แบ่งปันความสุขสู่สังคม ภายนอก” โดยมีพันธกิจดังนี้

  1. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยทั้งจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด โรคที่เกิดจากการทํางาน รวมถึงโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติศทุกประเภท
  2. บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในทุกพื้นที่เพื่อให้พนักงานทํางานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ รวมถึงอุบัติเหตุจากการจราจรนอกงาน พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกระดับ
  3. บริษัทฯ จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างสร้างสรรค์ และโปร่งใส เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับ
  4. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน และพนักงานจะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทํางาน, ประกาศ หรือค่าสั่งต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
  5. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และทักษะในการทํางานของพนักงาน โดยอาศัยเครื่องมือที่สําคัญคือ TQM.
    เพื่อสร้าง “คนเก่ง” ให้อยู่คู่องค์กร
  6. หากพนักงานฝ่าฝืนบริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทํางาน และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณีได้ประสบกู้เห็นเป็นพยาน หรือ ได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสามารถ รายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้ สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ บริษัท ศิวทีซี เฮนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 22 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 หรือส่งอีเมลล์ มาที่ auditdqtc-striergy.com

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559                                    

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.