ประกาศที่ QTC66026
เรื่อง นโยบาย “องค์กรสุขภาวะคุณธรรม”

นโยบาย “องค์กรสุขภาวะคุณธรรม”

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงาน เป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรได้ ซึ่งหากพนักงานได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยมการคิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เป็น “คนดี” ของสังคม พร้อมกับได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้อย่างรอบด้าน ฝึกฝนทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน เป็น “คนเก่ง” ขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ “พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง” โดยจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามพันธกิจ จนก่อเกิดเป็นความสุขที่ยั่งยืนต่อตัวพนักงาน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่องค์กร บนพื้นฐานความสุข 8+2 ประการ และคุณธรรม 5 ด้าน ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม Happy Workplace และ องค์กรคุณธรรม บริษัทฯ จึงประกาศนโยบาย “องค์กรสุขภาวะคุณธรรม” ไว้ดังนี้

 1. Happy Body : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสพนักงานได้ออกกำลังกาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
 2. Happy Heart : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ห่วงใย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในองค์กร
 3. Happy Relax : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน ได้มีโอกาสพักผ่อน ผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 4. Happy Brain : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง พร้อมถ่ายทอด แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่องค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน
 5. Happy Soul : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยให้พนักงานมีจิตใจที่ดี ส่งผลให้มีความสุขทั้งตนเองและบุคคลรอบข้าง
 6. Happy Money : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการออมเงิน การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 7. Happy Family : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน ระหว่างพนักงานในองค์กรเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีเสมือนเป็นคนในครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัตที่ดีต่อครอบครัวของพนักงาน สร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง ส่งผลให้พนักงานมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
 8. Happy Society : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน ช่วยเหลือและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน ทั้งสังคมที่ทำงาน ครอบครัว ชุมชนที่อาศัยอยู่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 9. Happy Home : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ที่ทำงานเหมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน ทำที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน สวมใส่หมวกกันน็อค เมาไม่ขับ เคารพกฎจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมในการทำงาน
 10. Happy Work-life : บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม ดูแล เอาใจใส่การดำเนินชีวิตของพนักงานเพื่อให้เกิดสมดุลยภาพในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร
 11. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้าง “คนดี” ในมิติของ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” โดยจะทำให้เกิดขึ้นทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่สังคมที่ดีและยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ หวังว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนของคิวทีซี และในบริษัทย่อยทุกแห่ง จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “องค์กรสุขภาวะคุณธรรม” ตามนโยบายนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติร่วมกันตลอดไป
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

(พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.