” HUMANS RIGHT POLICY “

ประกาศที่ QTC59066

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัท คิวทีซี เฮนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิ มนุษยชนสากล โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

  1. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีการเลือก
    ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นกําเนิดของชาติ ศาสนา สถานะทาง สังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเป็นทางการเมือง ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่นใด ตามหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  2. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในสิทธิของผู้คนตามระเบียบสังคม และระเบียบสากลในพื้นที่ที่บริษัท หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของคนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มุ่งมั่นและรักษา ไว้ซึ่งสภาพการทํางานที่เป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทํางานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทําางาน ประกาศและคําสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไม่เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลของพนักงานไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ได้กระทําไปตามคําสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
  4. กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจะไม่สนับสนุน และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ของ คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล
  5. บริษัทฯ จะยกระดับความสุขของคนในองค์กรผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ Happy 8 เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง “คน ดี” ให้อยู่คู่องค์กร และพร้อมจะแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก

ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้คิวที่ช่เป็นองค์กรสุขภาวะ และพนักงานทุกคนทุกระดับมีความสุขอย่างยั่งยืน

สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558  

DOWNLOAD : HUMANS RIGHT POLICY

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.