” คณะกรรมการบริษัท “

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

นายพลรชฎ เปียถนอม
กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

นายสุรช ล่ำซำ
กรรมการบริษัท

นายวีระพล วีระวงศ์
กรรมการบริษัท

นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท

นายไพโรจน์ บุญปั้น
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการบริษัท

นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์
เลขานุการบริษัท

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.