” คณะกรรมการบริษัท “

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

นายสุรช ล่ำซำ
กรรมการบริษัท

นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท

นายไพโรจน์ บุญปั้น
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการบริษัท

นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท

ดร.อภิชาติ สระมูล
กรรมการบริษัท

นายพรเทพ ปันยารชุน
กรรมการบริษัท

นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล
เลขานุการบริษัท

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.