” คณะกรรมการบริษัท “

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายนรชิต สิงหเสนี
รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัท

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

นายสุรช ล่ำซำ
กรรมการบริษัท

นายมงคล กิตติภูมิวงศ์
กรรมการบริษัท

นางสาวปณิตา ควรสถาพร
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการบริษัท

นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล
เลขานุการบริษัท

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.