” คณะผู้บริหาร “

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการผู้จัดการ

คุณกิตติ อัจฉริยบุญยงค์
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

คุณบุญพา รุดดิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

คุณเจริญศักดิ์ สารวงค์
รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

คุณพจน วงศ์คำ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง

คุณนิพัฒน์ จริงจามิกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซลาร์

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร

คุณสุอัญญา นุชพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายขายราชการ

คุณกอบเพ็ชร ชูเพิ่มพร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณชาญชัย ธนวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

คุณสุรัตน์ พาโนมัย
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณวิชัย โฮมชัย
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.