” คณะผู้บริหาร “

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการผู้จัดการ

คุณบุญพา รุดดิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

คุณกิตติ อัจฉริยบุญยงค์
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

คุณเจริญศักดิ์ สารวงค์
รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

คุณกอบเพ็ชร ชูเพิ่มพร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสุอัญญา นุชพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

คุณพจน วงศ์คำ
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

คุณนิพัฒน์ จริงจามิกร
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

คุณศศิกาญจน์ ตันธนสิน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณสมพร ประกอบมัย
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณอิทธิพล กสิกรรม
ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain & Logistic

คุณชาญชัย ธนวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.