บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTCGP) จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (QTC) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดในหลากหลายรูปแบบ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และ พลังงานลม เป็นต้น คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ มุ่งเน้นการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดย คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ ไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นให้กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และห่วงใยชุมชนโดยรอบ อีกด้วย

โครงสร้างองค์กร

ผลิตภัณฑ์ทางพลังงานไฟฟ้า

พลังแสงอาทิตย์

พลังงานน้ำ

พลังงานชีวมวล

พลังงานลม

© 2023 QTC ENERGY All rights reserved.