เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี

“เสวนา ประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดบ้านด้วยตัวเอง ต้อนรับตัวแทนชุมชนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาลและผู้นำชุมชนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนาชุมชนตำบลมาบยางพรให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ใช้โอกาสนี้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และบรรษัทภิบาลให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับฟัง และซักถามประเด็นข้อกังวลต่าง ๆ ด้วย