โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย”

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผู้พิการในโครงการพื้นที่ จ.ราชบุรี จำนวน 4 คน พัฒนาศักยภาพ ทักษะแก่ผู้พิการในการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) ผ่านการดำเนินโครงการฯ รับผิดชอบการดำเนินงานโดยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการตามมาตรา 35 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี มีจำนวนผู้พิการตามโครงการรวม 19 คน