เปิดบ้าน QTC เพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษานำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พร้อมให้ความรู้เสริมในเรื่องการพัฒนาด้านนวัตกรรม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ ก๊าซเรือนกระจก กับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม ณ โรงงานผลิต จ.ระยอง