โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสนับสนุนคนพิการ

เป็นโครงการต่อเนื่องจากการเสวนาฯ ปี 2560 โดยบริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มผู้พิการในชุมชนเดิม “บ้านมนุษย์ล้อ” ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ “บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนสินค้าได้แก่

  • เศษผ้าเพื่อเช็ดทำความสะอาด จำนวน 1,800 กก. มูลค่า 32,400 บาท
  • กระเป๋าทอมือจากเด็กออทิสติก จำนวน 260 ใบ มูลค่า 51,912 บาท
  • ตุ๊กตากระดาษ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 750 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 85,062 บาท