โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2566 บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน ทั้งนี้เพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเชื่อมโยงหลักการวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน ให้น้องนักเรียนให้มีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของชุมชน