โครงการ “จิตอาสา On Tour”

ทีมจิตอาสาสัญจร On Tour เพ้นท์เพื่อน้อง เป็นการรวมพลังทำความดีของพนักงานจิตอาสาที่มีความสามารถในการเพ้นท์สี ไปอาสาพัฒนาอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความต้องการปรับภูมิทัศน์ สร้างจินตนาการ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์