” กรอบการบริหารความยั่งยืน “

คิวทีซีกับความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่าง ๆ  โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานตามกรอบการบริหารความยั่งยืน และตามสมการความยั่งยืน การกำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้  โดยจะปลูกฝังความเชื่อ และสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความยั่งยืน   ว่าการทำสี่งที่ดีมี “คุณภาพ”  พร้อมกับความถูกต้องมี “ความรับผิดชอบ” ย่อมทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนทั้งต่อตนเอง และองค์กร โดยมีกรอบการบริหารความยั่งยืน และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)

โครงสร้างการดำเนินงาน

DOWNLOAD : QTC SUSTAINABILITY FRAMEWORK Document

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.