” การเชื่อมโยงและการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ”

ผู้มีส่วนได้เสีย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ

       คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร กำหนดให้มีการดำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่มีนัยสำคัญ โดยผ่านกระบวนการชี้บ่งอันตรายจากการทำงาน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์แบบ Life Cycle และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง เป็นการประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
       นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดให้จัดเวที เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึ้นปีละ 1 ครั้งในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในช่องทางอื่น ๆ เช่นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน และกำหนดผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด (Disclosure 102-9, 102-21)

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

       จากการชี้บ่งกระบวนการทางธุรกิจ และวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นได้นำมาหาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากหลาย ๆ ช่องทาง เช่นการสอบถามทางตรง การประชุมร่วม การรวบรวมข้อมูล ข้อกำหนดของกฎหมาย ฯลฯและกำหนดเป็นวิธีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : การเชื่อมโยงและการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลดเอกสาร : การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.