” นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

“Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้

  1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) และกรอบการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่
  3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว
  4. ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
  5. ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
  6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงานและส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
  8. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
  9. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการทำดีต่อสังคม

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกบริษัทฯ
ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงาน
และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี

© 2023 QTC ENERGY All rights reserved.