” นโยบายด้านภาษี “

นโยบายด้านภาษี

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของบริษัทฯ มีความรัดกุมและมีการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแนวทางในการให้ข้อมูลทางการ และดําเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือความเสี่ยงทางภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม) หรือความเสี่ยงทางภาษีในการทําธุรกรรมพิเศษ ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางธุรกิจ หรือธุรกรรมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายด้านภาษีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินการด้านภาษีไว้ดังนี้

 1. การปฏิบัติงานด้านภาษี
  • การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
   • ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ เสียภาษีอากร ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร ต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
   • ให้นําส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดและต้องบริหารจัดการการ จ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากร ให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
   • ให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสําหรับโครงการลงทุน หรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทฯ
 2. ข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ
  • ให้บริษัทฯ ให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดําเนินธุรกิจ เมื่อถูกตรวจสอบ ภาษีจากหน่วยงานราชการ
  • กรณีมีข้อพิพาทที่จะส่งผลถึงจํานวนภาษีที่มีนัยสําคัญให้พิจารณาผลกระทบทางภาษี และให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด ก่อนที่จะดําเนินการชี้แจง/โต้แย้งเยินยอมต่อหน่วยงานราชการ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม

สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2558                       

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.