” นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “QTC” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ

เพื่อยืนยันในอุดมการณ์และสร้างความตระหนักรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของโครงการฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือทุกแห่ง โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร“การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความคาดหวังว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนร่วมกันตลอดไป

นายเกริกไกร จีระแพทย์                                          

ประธานคณะกรรมการบริษัท                                     

บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)                          

DOWNLOAD : AGAINST CORRUPTION POLICY

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.